Univerza na Primorskem uspešna na javnem razpisu »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«

Univerza na Primorskem uspešna na javnem razpisu »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov« s projektom Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP (kratko: UP osebnostna rast)

 

Univerza na Primorskem (UP) je bila uspešna na javnem razpisu »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega delovanja in nadgradnje kariernih centrov visokošolskih zavodov s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov, njegov namen pa je izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in s tem povezano usklajevanje znanj in pričakovanj mladih, s ciljem spodbujanja celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces, od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela, obenem pa spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Projekt, ki se na UP izvaja v okviru razpisa, nosi naziv Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP (kratko: UP osebnostna rast) in je namenjen nadgradnji celostnega programa vodenja osebne kariere Kariernega centra Univerze na Primorskem, centra za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo (KC UP) ob vključenosti drugih strokovnjakov, zlasti sodelavcev z Oddelka za psihologijo UP FAMNIT, Oddelka za edukacijske vede na UP PEF (inkluzija) ter Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM.

KC UP uporabnikom že kontinuirano ponuja celostni program vodenja osebne kariere, ki obsega poglobljeno in informativno karierno svetovanje, Karierno košarico in možnosti vključevanja v različne aktivnosti iz ponudbe vseživljenjskega učenja na UP ter aktivnosti, namenjene spoznavanju delovnih okolij in navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci. V okviru projekta pa bo že obstoječi program odslej v večji meri prilagojen tudi najbolj ranljivih skupinam dijakov, študentov in diplomantov. S prepoznavanjem in vključevanjem posameznikov iz posebnih skupin v aktivnosti, ki jih ponuja KC UP, bo zagotovljena celovita karierna orientacija skozi celoten študijski proces za najranljivejše skupine preko prilagojenih oblik pomoči in vključevanja ter izboljšanja odzivnost izobraževalnega sistema za potrebe trga dela. Bistveno pa je, da bo skozi projekt posebna pozornost namenjena prav spodbujanju krepitve kompetentnosti posebnih skupin študentov.

V okviru projekta načrtovane  aktivnosti so usmerjene v nadgradnjo delovanja KC UP v smeri celostne obravnave in prilagojenih oblik pomoči za posebne skupine študentov, in sicer:

  • z vzpostavitvijo sistema prepoznavanja posebnih skupin študentov ter opredelitvijo posebnih skupin študentov;
  • usposabljanja kariernih svetovalcev na področju dela s posebnimi skupinami;
  • nudenja podpore v obliki svetovanj, usposabljanj ter drugih predvidenih aktivnosti za razvoj karierne, čustvene in socialne kompetentnosti.

 

Dijaki, študenti in diplomanti so vabljeni k vključevanju v vse aktivnosti v okviru projekta, ki so brezplačne. Poleg svetovanj in delavnic, ki so ponujene na KC UP v okviru programa Karierne košarice (objavljene TUKAJ), jim je ponujena tudi možnosti vključevanja v Svetovalnico, ki ima poseben poudarek na študentih iz posebnih skupin, saj nudi možnost individualne pomoči in podpore posameznikom, ki potrebujejo podporo pri usklajevanju študija z drugimi življenjskimi okoliščinami. Vabljeni, da se za možnosti svetovanj obrnete na sodelavce Kariernega centra UP preko e-maila: kariernicenter@upr.si in se dogovorite za termin svetovanja.

V nadaljevanju izvajanja projekta bo uporabnikom nudena tudi možnost vključitve v skupinska srečanja za krepitev osebne prožnosti (čuječnost) ter druge oblike podpore za uspešno vodenje in razvoj osebne kariere.

Vse aktivnosti v okviru projekta UP osebnostna rast so zastavljene tako, da bo omogočeno njihovo kontinuirano in trajno izvajanje tudi po zaključku projekta (po 30. 9. 2023).