Svetovanje s pomočjo V-OPR

Karierni center UP tekom večletnega delovanja in skozi lastno refleksijo neprestano nadgrajuje in dopolnjuje svetovalno storitev. Proces svetovanja smo poglobili s postopnim vključevanjem osebnega, prostočasnega in družinskega življenja, ki se neločljivo prepleta in odločilno zaznamuje izbiro profesionalnega razvoja posameznika. Karierno svetovanje je proces, ki ga vodi karierni svetovalec in sestoji iz več srečanj (optimalno tri srečanja po cca 45 min). Cilj procesa je, da svetovanec prepozna lastno poslanstvo in na tej podlagi oblikuje t.i. karierni načrt, kjer relativno natančno opredeli kaj želi doseči, v kolikšnem času in na kakšen način.

Poglobljena karierna svetovanja smo na KC UP opredelili skozi štiri korake:

  • V prvem koraku svetovalec poda povratno informacijo na Vprašalnik osebnega in profesionalnega razvoja (V-OPR), ki ga je svetovanec izpolnil pred prihodom na KC UP. Sledi pogovor, ki je namenjen samospoznavanju svetovanca.
  • V drugem koraku skupaj raziščemo možnosti, ki se glede na svetovančeve lastnosti, sposobnosti ter želje ponujajo kot izbira študija oz. na trgu dela. Pogovorimo se o  možnostih, ki jih ponuja vseživljenjsko učenje, o smiselnih študentskih ali drugih oblikah sodelovanja, o pripravi kompetenčnega portfolija, ipd.
  • V tretjem koraku skupaj s svetovancem določimo merljive in realne cilje za določeno časovno obdobje in oblikujemo karierni načrt.
  • Svetovanec se v četrtem koraku sam aktivira in skuša realizirati zastavljeni načrt, pri čemer se lahko po potrebi kadarkoli ponovno obrne na KC UP in nadaljuje oziroma nadgrajuje svoj karierni načrt.