O nas

Preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega okolja predstavlja Karierni center Univerze na Primorskem (KC UP)  dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri študijskem procesu, osebni in profesionalni rasti naših uporabnikov ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, tj. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.

Dejavnosti kariernega centra so namenjene:

 • dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija,
 • študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja, usmerjenega v širitev kompetenc in usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela ter vključevanja v vseživljenjsko šolo,
 • zaposlenim na univerzi in drugim željnim novega znanja ter
 • širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov vseživljenjskega učenja ter pripravo tržnih analiz.
   

Iris Skrt

vodja kariernega centra

Boštjan Lešnik

študentska točka

V obdobju od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 je Karierni center Univerze na Primorskem deloval v sklopu projekta »UP Univerzitetni karierni center«, v obdobju od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2013 v sklopu projekta z naslovom »Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela« ter v obdobju od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020 v okviru projekta Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo, ki so bili prav tako sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Na Univerzi na Primorskem varujemo osebne podatke in spoštujemo evropske in slovenske veljavne predpise ter mednarodne standarde. Več si lahko preberete tukaj.

Področja delovanja KC UP so:

 • celostni program vodenja osebne kariere (osebno in poslovno svetovanje),
 • programi vseživljenjskega učenja KC UP (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja),
 • razvojno-raziskovalna dejavnost na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije,
 • Alumni UP: okrepitev vloge diplomantov kot ambasadorjev univerze,
 • umestitev vsebin karierne orientacije v kreditni sistem,
 • skrbništvo Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem,
 • tržna, informacijska in promocijska dejavnost.

 

O projektu Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP (kratek naziv: UP osebnostna rast)

Univerza na Primorskem je v letu 2022 v okviru »Javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP« (kratek naziv: UP osebnostna rast) iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %), skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:  10.1  Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc;  specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo. Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: KRZS (67%) in KRVS (33%). Projekt traja od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na povezavi:  http://www.eu-skladi.si/.

Vodja projekta je izr. prof. dr. Tina Štemberger, prorektorica za študijske zadeve Univerze na Primorskem

Aktivnosti projekta:

 • z vzpostavitev sistema prepoznavanja posebnih skupin študentov ter opredelitev posebnih skupin študentov;
 • usposabljanja kariernih svetovalcev na področju dela s posebnimi skupinami;
 • nudenje podpore v obliki svetovanj, usposabljanj ter drugih predvidenih aktivnosti za razvoj karierne, čustvene in socialne kompetentnosti,
 • vzpostavitev svetovalnice,
 • kontinuirano ozaveščanje o pomembnosti enakopravne obravnave vseh,
 • okrepitev sodelovanja z drugimi relevantnimi institucijami ter sodelovanje s svetovalnimi delavci srednjih šol.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.