UP OSEBNOSTNA RAST - CELOSTNI PROGRAM OSEBNOSTNE IN PROFESIONALNE RASTI UP


Opis projekta:
Univerza na Primorskem je v letu 2022 v okviru »Javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je razpisalo Ministrstvo RS za visoko šolstvo, znanost in inovacije, pridobila sredstva za izvajanje projekta »Celostni program osebnostne in profesionalne rasti UP« (kratek naziv: UP osebnostna rast), in sicer iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (20 %), skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:  10.1  Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc;  specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal operacijo. Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: KRZS (67%) in KRVS (33%).

Višina sofinanciranih sredstev: 167.634,60 EUR

V današnjem času formalno pridobljena izobrazba sicer predstavlja temelj posameznikovega nabora znanj in kompetenc, vendar pa hitre spremembe v družbi in tehnologiji zahtevajo nenehno izpopolnjevanje in nadgrajevanje znanja. Možnosti, ki jih ponuja vseživljenjsko učenje preko različnih prožnih oblik učenja, so neizbežen del posameznikove osebne karierne poti. UP pri tem sledi nacionalnim in EU usmeritvam, ki se nanašajo na vključevanje prožnih učnih poti, omogočanje priznavanja predhodnega učenja in vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, spodbujanje vključevanja in enakih možnosti ter nadaljevanje razvoja vseživljenjskega učenja v duhu aktivnega pristopa k sistemu mikrokvalifikacij in mikrodokazil za vseživljenjsko učenje in zaposljivost, kar je že vključeno v Srednjeročni razvojni strategiji UP za obdobje od 2020 do 2027.
Aktivnosti, izvedene v okviru projekta, so bile usmerjene v nadgradnjo obstoječega celostnega programa vodenja osebne kariere Kariernega centra Univerze na Primorskem, centra za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo, v smeri izboljšanja informiranosti in enakega dostopa do vseživljenjskega učenja ter individualne in skupinske podpore za različne skupine študentov, prednostno za študente posebnih skupin (študenti s posebnimi statusi, študenti s posebnimi potrebami, študenti v stiski, študenti podvrženi nasilju oz. s skrbstvenimi obveznostmi in drugimi osebnimi okoliščinami), katerih vodenje osebne kariere predstavlja poseben izziv ravno zaradi njihovih specifičnih potreb. 
Za doseganje večjega učinka vključevanja in uporabe prožnih oblik izobraževanja je v okviru projekta načrtovana promocija enakopravne obravnave vseh študentov, ne glede na njihove posebne statuse in specifične potrebe ter sodelovanje s srednjimi šolami in drugimi pomembnimi akterji na področju dela z mladimi s posebnimi potrebami.
V času trajanja projekta so bile v okviru delovanja KC UP in celotne UP izvedene številne aktivnosti, ki so pripomogle k nadvse uspešni vzpostavitvi sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po prilagoditvah in podpori.

Namen projekta:
Osnovni namen projekta UP osebnostna rast je bil nadgradnja sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po prilagoditvah in podpori na UP ter nadgradnja in izboljšanje že obstoječega celostnega programa vodenja osebne kariere KC UP, predvsem v smeri izboljšanja informiranosti in enakega dostopa do vseživljenjskega učenja ter individualne in skupinske podpore za različne skupine študentov, prednostno za študente posebnih skupin (študenti s posebnimi statusi, študenti s posebnimi potrebami, študenti v stiski, študenti podvrženi nasilju oz. s skrbstvenimi obveznostmi in drugimi osebnimi okoliščinami), katerih vodenje osebne kariere predstavlja poseben izziv ravno zaradi njihovih specifičnih potreb. Študenti so bili usmerjeni v pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti, ki so obogatile in nadgradile pridobljeno znanje v okviru študija in s pomočjo katerih se bodo lažje in uspešnejše vključevali na trg dela. Prav tako so preko svetovanja (individualnega in skupinskega) spoznavali sebe in svoje karierne usmeritve ter bili v primeru težav deležni tako ustrezne psihosocialne podpore, kot tudi drugih oblik pomoči.

Celostni program vodenja osebne kariere KC UP je tako skozi aktivnosti projekta v večji meri prilagojen tudi najbolj ranljivim skupinam dijakov, študentov in diplomantov. S prepoznavanjem in vključevanjem posameznikov iz posebnih skupin v aktivnosti, ki jih ponuja KC UP, je zagotovljena celovita kakovostna karierno orientacijo skozi celoten študijski proces, vse do uspešne vključitve na trg dela, tudi za ranljivejše skupine. Preko prilagojenih oblik pomoči in vključevanja v ponujene vsebine, je tako izboljšana odzivnost izobraževalnega sistema za potrebe trga dela, hkrati pa so usklajena pričakovanja mladih, ki vstopajo v prva delovna okolja. Vsi udeleženci imajo enakovredne možnosti sodelovanja pri vseh aktivnostih, ki jih ponuja karierni center, v okviru projekta pa je bila posebna pozornost namenjena spodbujanju krepitve kompetentnosti posebnih skupin študentov ter tako zmanjševanju dejavnikov tveganja.
Za doseganje večjega učinka vključevanja in uporabe prožnih oblik izobraževanja je bila v okviru projekta izvedena promocija enakopravne obravnave vseh študentov, ne glede na njihove posebne statuse in specifične potrebe ter sodelovanje s srednjimi šolami in drugimi pomembnimi akterji na področju dela z mladimi s posebnimi potrebami.

Cilji projekta:
Cilji projekta UP osebnostna rast so bili vezani na zagotavljanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja in vseživljenjske orientacije za vse skupine študentov. Osnovni cilj projekta je bila nadgradnja že obstoječega sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po prilagoditvah in podpori na UP ter nadgradnja in izboljšanje že obstoječega celostnega programa vodenja osebne kariere KC UP. Pomemben cilj projekta je bil tudi vzpostavitev Psihološke svetovalnice UP. Projekt je zasledoval tudi druge cilje, in sicer: zagotavljanje ustrezne podpore in usposabljanja kariernih svetovalcev za delo s posebnimi skupinami študentov; organizacijo in izvedbo različnih dogodkov z namenom pridobivanja dodatnih znanj in kompetenc ter informiranja za namen povečanja sprejemanja in razumevanja drugačnosti; celovita podpora posebnim skupinam študentov; osveščanje in informiranje o pomembnosti enakopravne obravnave vseh študentov ter nadgradnja sodelovanja s sorodnimi institucijami, ki pokrivanju področja dela s posebnimi skupinami študentov. 

Vodja projekta je bila izr. prof. dr. Tina Štemberger, prorektorica za študijske zadeve Univerze na Primorskem.

Projekt se je zaključil 30. 9. 2023, njegovi rezultati pa bodo imeli dolgoročne učinke in zaradi zavedanja o pomembnosti posvečanja posebne pozornosti posebnim skupinam študentov ter nadgradnje podpornega okolja za vse študente, se bodo večinoma vse aktivnosti, izvedene v okviru projekta UP osebnostna rast, nadaljevale tudi po njegovem zaključku.

REZULTATI PROJEKTA UP OSEBNOSTNA RAST:

  • V času trajanja projekta so bili karierni svetovalci in drugi zaposleni vključeni v 32 različnih usposabljanj in izobraževanj s področja podpore posebnih skupin študentov. Ob tem so kontinuirano vključeni tudi v supervizijska srečanja s strokovnjakinjo s področja, ki tudi po zaključku projekta ostaja vpeta v izvajanje supervizij.
  • Nadgrajena je bila mreža posameznikov in organizacij, ki imajo znanja in izkušnje z delom s študenti posebnih skupin in ki si medsebojno sodelujejo ter delijo izkušnje in dobre prakse. Pomembno je bil nadgrajen tudi komunikacijski sistem, namenjen informiranju interne javnosti na univerzi ter zastavljena mreža podpornih točk na članicah univerze, ki bodo predstavljale vstopne točke v podporni sistem za študente in omogočale pridobivanje vseh potrebnih informacij. Podporne točke bodo delovale v tesni povezavi s tutorskim sistemom na UP.
  • Projekt UP osebnostna rast je omogočil vzpostavitev Psihološke svetovalnice UP, ki je bila v marcu 2023 vzpostavljena v sodelovanju med KC UP in Oddelkom za psihologijo UP FAMNIT. Svetovalnica študentom nudi psihološko podporo v obliki individualnih srečanj. V njej delujejo usposobljeni svetovalci, ki so vključeni v redno strokovno supervizijo. Svetovanje je za vse študente UP brezplačno, poteka pa v za ta namen urejenih prostorih rektorata UP (Trg Brolo 12, 6000 Koper) oziroma izjemoma in po dogovoru na daljavo (on-line).
  • Rektorica Univerze na Primorskem je v okviru projekta v začetku leta 2023 s sklepom imenovala delovno skupino za organizacijo in vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov, ki nadaljuje z delom tudi po zaključku projekta in si prizadeva za optimalno delovanje sistema ter njegove stalne nadgradnje. V okviru delovne skupine je bil pripravljen tudi dokument z naslovom Smernice in priporočila za nadgradnjo sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov in njihovih potreb po podpori. Dokument je zaradi kompleksnosti področja, kot je področje dela s posebnimi skupinami študentov in tudi spreminjajočih se potreb študentov ter vsakokratne možnosti po pojavu in oblikovanju novih posebnih skupin študentov, oblikovan tako, da se bo lahko v vsakem trenutku prilagodil potrebam in spremembam. V osnovi pa določa smernice delovanja UP na področju dela z vsemi posebnimi skupinami študentov, prepoznavanja posebnih skupin študentov ter zagotavljanja vse podpore, ki jo posebne skupine študentov potrebujejo.
  • V času trajanja projekta UP osebnostna rast (med 1.1.2022 in 30.9.2023) so bili izvedeni številni različni dogodki, namenjeni sprejemanju in razumevanju drugačnosti. KC UP je organiziral, soorganiziral ali aktivno sodeloval v 24 tovrstnih dogodkih.
  • Aktivnosti v okviru projekta UP osebnostna rast bile v veliki meri usmerjene tudi v nadgradnjo že obstoječega Celostnega programa vodenja osebne kariere ter v smeri izboljšanja informiranosti in možnosti enakega dostopa do vseživljenjskega učenja ter individualne in skupinske podpore za različne skupine študentov, prednostno za študente posebnih skupin, katerih vodenje osebne kariere predstavlja poseben izziv ravno zaradi njihovih specifičnih potreb. Študenti so v okviru Celostnega programa vodenja osebne kariere usmerjeni v pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti, ki bogatijo in nadgrajujejo pridobljeno znanje v okviru študija in s pomočjo katerih se lažje in uspešnejše vključujejo na trg dela. V času trajanja projekta je bilo izvedenih več kot 50 različnih dogodkov, namenjenih podpori različnim skupinam študentov, med katerimi so bili tudi študenti posebnih skupin.
  • V aktivnosti, izvedene v okviru projekta, je bilo v času njegovega trajanja vključenih 895 študentov, vključujoč študente posebnih skupin.

Zagotavljanje trajnosti rezultatov projekta
UP zagotavlja trajnost rezultatov projekta UP osebnostna rast preko doseganja ciljev Akcijskega načrta Srednjeročne razvojne strategije UP 2021-2027 (SRS UP 2021-2027), in sicer prednostno cilja 6.6 (Nadaljeval se bo razvoj ponudbe vseživljenjskega učenja za različne ciljne skupine), v katerem dokument opredeljuje posodabljanje, širjenje in nadgradnjo ponudbe vseživljenjskega učenja, ki je namenjena tudi posebnim skupinam študentov ter s sprotnimi evalvacijami implementiranih prožnih oblik učenja kot ene od oblik prilagoditve izvajanja aktivnosti za posebne skupine in njihova optimizacija glede na ugotovljene dejanske potrebe. UP je v letu 2023 sprejela tudi Strategijo vključevanja prožnih oblik učenja in poučevanja v študijski proces na UP v obdobju 2023 -2027.


Naložba je bila sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.