PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

Univerza na Primorskem vsako leto, predvidoma v mesecu februarju, objavi Javni poziv za pridobitev štipendije v okviru Štipendijskega sklada UP

Kandidati za štipendijo izrazijo svoj interes z oddajo e-vloge preko portala KC UP, ki je dostopen na povezavi TUKAJ.

E-vlogi je potrebno obvezno priložiti življenjepis (CV) in motivacijsko pismo. V kolikor želite, lahko KC UP pregleda vaše osnutke in predlaga morebitne dopolnitve. Če želi kandidat uveljaviti dodatne točke iz naslova dodatnih kompetenc, je potrebno v e-vlogi navesti in priložiti dokazila.

Z vključitvijo v sklad so izbrani kandidati vključeni v posebno evidenco najboljših študentov UP in tako pridobijo možnost za sklenitev praviloma enoletne pogodbe o štipendiranju, sklenjene med UP, partnerji sklada (delodajalci) ter študenti, pri katerih obstaja vzajemen interes.

Pogoji za vključitev kandidatov za štipendijo v sklad, postopek prijave in izbire so podrobneje opredeljeni v Javnem pozivu za pridobitev štipendije v okviru Štipendijskega sklada UP - 2024/2025!

Arhiv: