Kako se prijavim za štipendijo iz Štipendijskega sklada UP?

Odgovor: Kandidati za štipendijo izrazijo svoj interes za vključitev v sklad, z oddajo e-vloge preko portala Kariernega centra Univerze na Primorskem (Splet-išče KC UP).

Kakšni so pogoji za vključitev v Štipendijski sklad UP?

Odgovor: V program sklada se lahko vključijo:

 • kandidati, ki so se prijavili za vpis ali so vpisani v 1. letnik kateregakoli študijskega programa 1. stopnje na UP, kadar je njihovo število doseženih točk na maturi oziroma uspeh ob zaključku srednješolskega izobraževanja vsaj 80 točk od normirane vrednosti po tabeli za pretvorbo ocen pri točkovanju omejitve vpisa na programih prve stopnje, kar pomeni vsaj 20 točk na splošni maturi, ali vsaj 16 točk pri poklicni maturi, ter primerljivo za druge načine zaključka srednje šole;
 • kandidati, ki so se prijavili za vpis ali so vpisani v 1. letnike študijskih programov 2. ali 3. stopnje na UP, kadar je njihova skupna povprečna ocena študija na predhodni stopnji višja od 8,50;
 • študenti vpisani v višje letnike študijskih programov 1. ali 2. ali 3. stopnje na UP brez absolventov, katerih povprečna ocena je višja od 8,50.

Kaj vse je potrebno priložiti e-vlogi?

Odgovor: E-vlogi je potrebno obvezno priložiti življenjepis (CV) in motivacijsko pismo.  Če želi kandidat uveljaviti dodatne točke iz naslova dodatnih kompetenc, je potrebno v e-vlogi navesti in priložiti ustrezna dokazila.

Do kdaj je rok za vključitev v Štipendijski sklad UP?

Odgovor: Rok za oddajo e-vlog je do 15. 9. 2023.

Ali se štipendija Štipendijskega sklada UP izključuje z drugimi štipendijami?

Odgovor: Štipendija iz Štipendijskega sklada UP se ne izključuje z drugimi štipendijami.

Kakšna je višina štipendije iz Štipendijskega sklada UP?

Odgovor: V primeru, da štipendije podeli UP, znaša štipendija 200 EUR na mesec oziroma 2.000,00 EUR na študijsko leto. V kolikor obstaja interes, se lahko podelijo višje štipendije, in sicer:

 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 80 do 89 točk, lahko štipendija znaša do 300,00 EUR/mesec oziroma do 3.000,00 EUR na študijsko leto;
 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 90 do 100 točk, lahko štipendija znaša do 480,00 EUR/mesec oziroma do 4.800,00 EUR na študijsko leto;
 • za doktorske študente lahko štipendija znaša do 1.000,00 EUR/mesec oziroma do 10.000,00 EUR na študijsko leto.

Ali lahko prejemam štipendijo tudi v absolventskem stažu?

Odgovor: Ne.

Ali sem lahko prejemnik štipendije s strani Štipendijskega sklada UP, tudi če sem zaposlen?

Odgovor: V program sklada se ne morejo vključiti kandidati, ki:

 • so zaposleni ali samozaposleni;
 • imajo status poslovodne osebe gospodarske družbe ali so direktorji zasebnega zavoda;
 • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Opravljanje dela preko preko študentske napotnice je dovoljeno.

Ali se lahko za štipendijo sklene aneks tudi za prihodnje študijsko leto?

Odgovor: Na pobudo partnerja oziroma nosilca sklada in ob soglasju študenta se lahko sklene aneks k pogodbi o štipendiranju za novo študijsko leto z istim študentom. V tem primeru mora študent izpolnjevati naslednje pogoje:

 • v primeru študenta 1. oziroma 2. stopnje, mora imeti študent povprečno oceno višjo od 8.00;
 • v primeru študenta 3. stopnje, mora imeti študent povprečno oceno višjo od 9.00.

Kakšne obveznosti ima študent kot prejemnik štipendije?

Odgovor: Štipendist mora najkasneje do 30. 9. opraviti vse obveznosti za tekoči letnik, kot so predvidene s študijskim programom. Kršitev te določbe je razlog za odpoved pogodbe o štipendiranju in vračilo štipendije.

Ali se mora štipendist po zaključenem izobraževanju zaposliti pri vlagatelju?

Odgovor: Štipendist se zavezuje, da se bo na zahtevo vlagatelja po zaključenem izobraževanju za najmanj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo, zaposlil pri vlagatelju, v kolikor bo le-ta imel prosto delovno mesto, ki ustreza štipendistovi izobrazbi.